[ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ] ದಿನಾಂಕ – 12 ಫೆಬ್ರವರಿ 2021

  ಪರಿವಿಡಿ :   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 2: 1. ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ULB) ಸುಧಾರಣೆಗಳು. 2. ಪ್ಯಾಂಗಾಂಗ್ ತ್ಸೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶಮನಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿ. 3. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆ. (IEA).   ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ 3: 1. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ: ಏನಿದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ? ಕಾಳಜಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು? 2. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5 ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ. 3. ಸ್ವಯಂ-ನಿಯಂತ್ರಕ ಟೂಲ್‌ಕಿಟ್ ಜಾರಿಗೆ …