Print Friendly, PDF & Email

President nominates four members to Rajya Sabha